Om psykoterapi

Psykoterapi är en samtalsbehandling under längre eller kortare tid. Psykodynamisk terapi som jag främst arbetar med, bygger på en dialog mellan terapeuten och patienten där man tillsammans söker förstå de inre och yttre sammanhangen, och hur symptomen kan hänga samman med den aktuella livssituationen eller med tidigare livserfarenheter.

Många människor lider av psykisk ohälsa eller ett negativt livsmönster som inte gått att komma tillrätta med. Ångest, stress, oro, sömnbesvär eller nedstämdhet, är symptom som går att förstå och arbeta med genom psykoterapi. Det kan handla om separation, livskris, relationsproblem eller arbetet. Forskning visar att psykoterapi är till god hjälp vid psykisk ohälsa.

Genom psykoterapi kan man finna nya perspektiv, och tillägna sig strategier och redskap för att bättre hantera svårigheter och på så sätt få tillgång till resurser och se nya möjligheter i livet. Med större kunskap och medvetenhet om sig själv, sina behov och motiv, ökar förmågan att förstå livsmönster och att kunna påverka sitt eget liv.

Psykoterapisamtalen sker med regelbundenhet cirka en gång per vecka och pågår under en tidsperiod som man kan kommer överens om. Jag är öppen för flexibla lösningar utifrån patientens behov och möjligheter.

Jag erbjuder även utbildningsterapi för dig som går psykoterapiutbildning steg 1 eller steg 2.